×

Registratie

Profile Informations

Login Datas

Of inloggen met account

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!
Algemene Voorwaarden HP Lights

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van HP Lights

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties voor wederverkopers: duur, opzegging en verlenging, voorwaarden

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
Bedenktijd - De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Klant - De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met HP Lights; Dag - Kalenderdag Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager - Elk middel dat de klant of HP Lights in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht - De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Modelformulier - Het modelformulier voor herroeping dat HP Lights ter beschikking stelt aan een klant om in te vullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. HP Lights: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt; Overeenkomst op afstand - Een overeenkomst waarbij in het kader van een door HP Lights georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand - Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en HP Lights gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van HP Lights.
Artikel 2 - Identiteit van HP Lights
HP LIGHTS
Handelstraat 21
6851 EH Huissen
Telefoonnummer: 0031(0)263257696
Mailadres: info@hplights.nl
KvK nummer: 10036099
BTW identificatienummer: 8042.77.023.B01
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HP Lights en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen HP Lights en klant. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden van HP Lights zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen tevens uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. HP Lights is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als HP Lights gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden HP Lights niet. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. HP Lights kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 1.De prijs inclusief belastingen; 2.De eventuele kosten van verzending en/of retournering van producten; 3. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 4. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 5. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 6. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen HP Lights de prijs garandeert; 7. De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 8. Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is; 9.De manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 10. De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 11. De gedragscodes waaraan HP Lights zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 12. De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt HP Lights onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door HP Lights is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft HP Lights passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal HP Lights daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. HP Lights kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien HP Lights op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. HP Lights zal aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, ter beschikking stellen op de website: A. het bezoekadres van de vestiging van HP Lights waar de klant met klachten terecht kan; B. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; C. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop; D. De in deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij HP Lights deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; E. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten dient de klant te begrijpen dat hij een product bij HP Lights koopt en dat hij er zelf voor kiest om dit te laten verzenden op zijn kosten in plaats van dit bij HP Lights af te halen. HP Lights verkoopt uitsluitend producten en de klant geeft opdracht om uit zijn naam opdracht te geven aan een vervoerder om dit artikel te vervoeren. Bij de aankoop van producten heeft de klant uiteraard de mogelijkheid de overeenkomst onder voorwaarden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van bestelling. Ondanks deze termijn is de klant een koopovereenkomst aangegaan die niet zonder meer ontbonden kan worden. HP Lights stelt de klant in de gelegenheid om in persoon alle producten te komen bekijken en deze te inspecteren in zijn showroom. Mocht de klant hier geen gebruik van willen maken dan is hij in de gelegenheid om ongezien de producten aan te schaffen via de website. De klant is verplicht zich terdege te informeren over het product voordat hij tot aankoop overgaat. De klant kan zich op de website informeren over alle ins en outs van de producten. Teruggave kan dan ook niet op basis van formaat, kleur, uitvoering of andere informatie die de klant op de website kan vinden. Mocht de klant een vraag onbeantwoord zien dan kan hij telefonisch of per email navraag doen om zijn aankoopbeslissing verder te onderbouwen, wij zijn er om de klant te helpen in zijn keuze en om ervoor te zorgen dat hij naar volle tevredenheid een product kan aanschaffen. De klant is verplicht, indien hij een aantoonbare reden heeft het artikel retour te sturen, dit vooraf via de email of telefoon kenbaar te maken. De klant krijgt dan de procedure te horen volgens welke dit dient te gaan. Alle retourzendingen die onaangekondigd en toestemming aan HP Lights verzonden worden zullen belast worden met €35 administratie- en handling kosten. De klant dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien hij van het herroepingsrecht gebruik maakt, kan het product ongebruikt met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking geretourneerd worden conform de verstrekte instructies. Het kenbaar maken dient te gebeuren door het intake formulier in te vullen. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht en dit aan HP Lights gecommuniceerd heeft en een ticketnummer is aangemaakt, dient het product binnen 14 dagen op eigen kosten retour te worden gestuurd. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Beschadigingen van het product tijdens het transport zijn voor rekening van de klant, en deze kunnen worden verhaald op de transportmaatschappij. Eventuele kosten van opnieuw verpakken worden eveneens in rekening gebracht. Nogmaals ten overvloede willen wij benadrukken dat de klant recht heeft op retour onder de in deze voorwaarden gestelde richtlijnen maar dus niet op de verzendkosten. Deze zijn altijd voor eigen rekening gezien de omvang en hoge transportkosten van de artikelen. Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan HP Lights heeft teruggezonden, is de koop een feit. Na gebruik treedt automatisch de garantieperiode in werking en ook hier blijven de verzendkosten te allen tijde voor rekening van de klant.
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van de retourzending voor zijn rekening. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal HP Lights dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen onder inhouding van de verzendkosten. Hierbij is de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door HP Lights in de originele ongebruikte staat zoals in eerste instantie verzonden door HP Lights.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
HP Lights kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in artikel 4. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien HP Lights dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Het herroepingsrecht is niet mogelijk voor producten:
A. Die door HP Lights tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
B. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
C. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
D. Voor verlichting die gebruikt is, na gebruik heeft de klant het product geaccepteerd en treedt automatisch de garantie periode in werking.
Artikel 9 - De prijs
De actuele en enig geldige prijs staat op HP Lights website (www.hplights.nl), aan aanbiedingen of prijzen uit het verleden die niet op het moment van aankoop als zodanig op de website staan kunnen geen rechten worden ontleend. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is HP Lights niet verplicht het product volgens de foutieve prijs of specificatie te leveren.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
HP Lights staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat HP Lights er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door HP Lights, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover HP Lights kan doen gelden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 dagen/weken na levering aan HP Lights schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Op onze website www.hplights.nl kan een formulier worden ingevuld om de garantie procedure te starten. De garantietermijn van HP Lights komt overeen met de fabrieksgarantie. HP Lights is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. Verzendkosten van garantie artikelen zijn uitdrukkelijk voor kosten van de koper. De garantie geldt niet indien: 1. De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van HP Lights en/of op de verpakking behandeld zijn; 3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
HP Lights zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding. In geval van ontbinding conform de voorwaarden zal HP Lights het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal HP Lights zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de transportdienst tot het moment van bezorging en hier voor ontvangst voor getekend is op het door koper vermelde adres.
Artikel 12 - Duurtransacties voor wederverkopers: opzegging en verlenging, duur, voorwaarden
Opzegging: De wederverkoper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De wederverkoper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De wederverkoper kan de eerder genoemde overeenkomsten: A.Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; B. Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; C. Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als HP Lights voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging: Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de wederverkoper deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de wederverkoper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van producten. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van producten wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur: Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de wederverkoper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. Voorwaarden: Alle afspraken tussen HP Lights en de wederverkoper zullen separaat van deze Algemene Voorwaarden worden besproken vastgelegd. Een bindende afspraak voor álle wederverkopers is dat zij zonder schriftelijke toestemming van HP Lights géén gebruik zullen maken van verkoopsites zoals Ebay, Amazon, Coolblue of vergelijkbare sites. Dit recht behoudt HP Lights zichzelf voor óf aan door hem aangewezen partijen. Het staat wederverkoper vrij te adverteren en reclame te maken via eigen website(s) en/of portals met gebruikmaking van HP Lights beeldmateriaal.
Artikel 13 - Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen vooraf voldaan te worden. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan HP Lights te melden. In geval van wanbetaling van de klant heeft HP Lights behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 14 - Klachtenregeling
HP Lights beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten kunnen via de website www.HP Lights.nl kenbaar worden gemaakt. Bij HP Lights ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HP Lights binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting Geschilonline, de uitspraak hiervan is bindend en zowel HP Lights als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant vooraf betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Een klacht schort de verplichtingen van HP Lights niet op, tenzij HP Lights schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door HP Lights en/of Stichting Geschilonline, zal HP Lights naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 15 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen HP Lights en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Alle garantie-claims, reparaties, beschadigde c.q. incomplete zendingen alsmede retouren dienen uitsluitend via www.HP Lights.nl door middel van het compleet ingevulde formulier opgestart te worden.